Brandcell och brandtätning – så fungerar det

Vid brand är det av största brandisoleringvikt att dess spridning begränsas på ett effektivt sätt, och det kan man göra genom att dela in byggnader i brandceller. Dessa består av väggar och bjälklag som har en brandavskiljande effekt, och tillsammans med tätade genomföringar, brandsäkra dörrar och fönster kan man stänga inne elden under en tidsbegränsad period för att förhindra spridning och för att underlätta utrymning.

Vad är en brandcell?

En brandcell är en sektion av en byggnad som är byggd på ett sådant vis att den ska klara av att motstå brand under en viss tid. En riktigt bra cell kan hålla både giftig rök och eld borta i upp till 60 minuter, vilket ger gott om tid för utrymning och för räddningstjänst att komma på plats för att påbörja släckningsarbetet.

Det finns många utrymmen som kan delas in i brandceller för att öka säkerheten.

Här följer några exempel:

-Trapphus
-Verkstadslokal
-Garage

-Pannrum
-Lager

Viktigt med korrekt brandtätning

Alla genomföringar i en brandcell behöver brandtätning för att inte rök, eld eller vatten ska kunna sprida sig vidare till andra delar av byggnaden. Det räcker alltså inte med att väggar och bjälklag som är brandavskiljande, utan man behöver komplettera med andra material. Vilken typ av brandtätning som lämpar sig beror på flera olika omständigheter, som till exempel vilken typ av lokal det gäller och vilken typ en genomföring det är som ska tätas.
Har man ingen brandtätning kommer heller inte brandcellen att fungera eftersom elden kan sprida sig via små hål för rör, ledningar och annat.

Nya installationer och genomföringar

Behöver man av någon anledning dra nya rör eller ledningar brukar det inte vara några problem, så länge man ser till att täta igen direkt efteråt. Många av de material som används vid brandtätning är dessutom flexibla just för att kunna göra nya hål när det behövs, så man behöver alltså inte byta ut hela materialet. Ska man göra detta på egen hand är det viktigt att man använder sig av ett system som lämpar sig för det aktuella utrymmet för att man ska få ett fungerande skydd även fortsättningsvis, samt att man följer dom krav som finns.

Skillnaden mellan minimal och total förstörelse

Att dela in en byggnad i brandsäkra sektioner kan vara skillnaden på liv och död tack vare att utrymningstiden förlängs. Det kan också vara avgörande för hur stor skada bygganden kommer ta av en eventuell brand, och om den hinner bli övertänd eller inte innan hjälp finns på plats. Det är alltid viktigt att se över brandskydd oavsett typ av byggnad, och brandceller med korrekt brandtätning, kontinuerligt underhåll och tillsyn tillsammans med brandsläckare, brandlarm och annat är en billig försäkring för både människoliv och byggnad.

brandisolering.nu är ett företag vi kan rekommendera inom detta område. 

 

5 Aug 2019

Här kan du finna infomation om hur du skall handla på nätet och hur du ska göra det på ett enkelt sätt.